Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων

  • Ανάλυση των Δεδομένων προς Μετάπτωση
  • Συλλογή Δεδομένων από αρχεία ή υπάρχοντα Συστήματα
  • Προσαρμογή ή μετατροπή στη μορφή που απαιτείται από τη νέα Εφαρμογή
  • Μεταφορά των προσαρμοσμένων Δεδομένων
  • Έλεγχος και επαλήθευση των τελικών Δεδομένων