Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού

  • Κατηγοριοποίηση είδους, τύπου και συντελεστών του υλικού
  • Αποθήκευση πληροφοριών σε ταξινομημένη μορφή
  • Υποστήριξη διεθνών προτύπων διαχείρισης, καταλογογράφησης και ευρετηριάσεων περιεχομένου υλικού
  • Λημματοποίηση περιεχομένου του υλικού
  • Κατάρτιση Θεματολογίου υλικού
  • Υποστήριξη Δομημένου Λεξιλογίου (Θησαυρός)