Το Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης «Dynamic Business Systems», αποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης, ανεπτυγμένο με τυποποιημένες, αξιόπιστες διαδικασίες ροής πληροφοριών, σε πλαίσιο πλήρους παραμετροποίησης σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις της Νομοθεσίας και της Τεχνολογίας.


Προϊόντα Συστήματος Dynamic Business Systems

 

dbserp_products

supplies asset management contributions & benefits members' register Payroll erp budget public ledger

 

dynamic_supplies

Η Εφαρμογή Dynamic Supplies, αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Dynamic Business Systems και αντικείμενό της είναι να επιβλέπει και να βελτιστοποιεί σε τυποποιημένη μορφή, τις διαδικασίες αξιολόγησης προμηθειών μέσω προσφορών, εξασφαλίζοντας την ελαχιστοποίηση του κόστους αγορών και των λειτουργικών εξόδων, κάθε Υπηρεσίας ή Οργανισμού.

Σκοπός της Εφαρμογής είναι η πλήρης αποτύπωση των αναγκών κάθε Διεύθυνσης για την προμήθεια υλικών, η εποπτική παρουσίαση της εξέλιξης των αιτημάτων προμηθειών ανά στάδιο, καθώς και η τυποποιημένη, αντικειμενική αξιολόγηση των προμηθειών για κάθε Προμηθευτή που συμμετέχει μέσω προσφοράς, με στόχο τον περιορισμό του κόστους από τη μείωση των τιμών.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος


dynamic_budget

Η Εφαρμογή Dynamic Budget, αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Dynamic Business Systems και λειτουργεί σε διασύνδεση με την Εφαρμογή Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης, Dynamic Public Ledger. Αντικείμενό της είναι η Διοικητική και Οικονομική Πληροφόρηση σχετικά με τα Στοιχεία του Προϋπολογισμού – Απολογισμού κάθε Υπηρεσίας του Δημοσίου και Οργανισμού του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Στόχος της Εφαρμογής, είναι να προσφέρει Οικονομικά τεκμηριωμένα δεδομένα, στατιστικά και καταστάσεις για την μηνιαία και ετήσια πορεία εξέλιξης του Προϋπολογισμού ανά Λογαριασμό, εξυπηρετώντας τις ανάγκες κάθε Υπηρεσίας του Δημοσίου για εύχρηστη και αξιόπιστη διεκπεραίωση των λειτουργικών διαδικασιών που σχετίζονται με τον Προϋπολογισμό και το την παρακολούθηση της εξέλιξης των Δαπανών, μέσω του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Τα Έσοδα και Έξοδα του Προϋπολογισμού των Οργανισμών του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, ταξινομούνται κατ’ είδος, ομάδες και κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία και τη φύση τους, σε Κωδικούς Αριθμούς, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος


dynamic_public_ledger

Η Εφαρμογή Dynamic Public Ledger, αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Dynamic Business Systems και λειτουργεί σε διασύνδεση με την Εφαρμογή Διαχείρισης Προϋπολογισμού-Απολογισμού, Dynamic Budget. Αντικείμενό της είναι η παρακολούθηση, συγκέντρωση, τυποποίηση, ταξινόμηση και αξιολόγηση όλων των Οικονομικών Στοιχείων και Αποτελεσμάτων κάθε Υπηρεσίας του Δημοσίου και γενικότερα κάθε Οργανισμού που διαχειρίζεται Έσοδα και Δαπάνες, μέσω τυποποιημένου Διπλογραφικού Συστήματος.

Σκοπός της Εφαρμογής είναι η ασφαλής, έγκυρη και σε τυποποιημένη μορφή αυτόματη ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής – Προϋπολογισμού Οργανισμών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ από τις εγγραφές που εισάγονται ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικών αρχείων από Συνδεδεμένες Εφαρμογές έκδοσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Αποδοτικότητας, με στόχο τον έλεγχο και την συμφωνία μεταξύ όλων των σχετικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η προτεινόμενη Εφαρμογή συμβάλλει στην αυτοματοποίηση και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και λειτουργιών κάθε Οργανισμού, ώστε να υποστηρίζει πλήρως τις προβλεπόμενες απαιτήσεις βάσει της Νομοθεσίας, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ο αντικειμενικός έλεγχος κάθε δαπάνης μέσω διαδικασιών αποτελεσματικής οικονομικής Διαχείρισης.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος


Η Εφαρμογή Dynamic Asset Management, αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος Dynamic Business Systems και αντικείμενό της είναι να παρακολουθεί την συγκέντρωση, τυποποίηση, ταξινόμηση και αξιολόγηση του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και όλων των οικονομικών στοιχείων κάθε Οργανισμού του Δημοσίου, ο οποίος διαχειρίζεται αποδοτικά Ακίνητη Περιουσία, είτε ως Εκμισθωτής είτε ως Ενοικιαστής.

Σκοπός της Εφαρμογής είναι η πλήρης καταγραφή και ενημέρωση των στοιχείων Ακινήτων κάθε Οργανισμού και των Φορέων που εποπτεύονται από αυτόν, αλλά και του ελέγχου μείωσης κάθε μισθωτηρίου για Ακίνητα που ενοικιάζονται από τον Οργανισμό, βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, περί μείωσης των μισθωμάτων των Ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες.

Η προτεινόμενη Εφαρμογή συμβάλλει στην αυτοματοποίηση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και λειτουργιών του Οργανισμού, ώστε να συμβαδίσει με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις από την σχετική Νομοθεσία, αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και στη δυνατότητα αξιολόγησης και αντικειμενικού ελέγχου των εσόδων και των εξόδων μισθωτηρίων και κάθε συμπληρωματικής δαπάνης μέσω διαδικασιών αποτελεσματικής διαχείρισης.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος