Το i-Flow είναι ένα καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Οργάνωσης και ροής Επιχειρηματικών Πληροφοριών (Business Content and Information Workflow). Το Σύστημα λειτουργεί σε σύγχρονο, ασφαλές δικτυακό και διαδικτυακό περιβάλλον, αξιοποιώντας συστηματικά τα τρέχουσας τεχνολογίας εργαλεία της Oracle, υποστηρίζοντας με πλήρη παραμετροποίηση το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών των τμημάτων κάθε Επιχείρησης-Οργανισμού. Επιπλέον το i-Flow εξασφαλίζει, τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των επιμέρους εφαρμογών του, καθώς και τη συνεχή βελτιστοποίηση αυτών.

 


Προϊόντα Συστήματος i-Flow


Sun Sun Sun Sun Sun Sun

 

Η Εφαρμογή i-Flow Tourism Packages and Activities ως ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow αποτελεί μία αξιόπιστη, εύχρηστη και διαδραστική λύση Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τουριστικών Προγραμμάτων και παράλληλων Δραστηριοτήτων Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε Βάσεις Δεδομένων τρέχουσας τεχνολογίας. Η εποπτική παρακολούθηση και προώθηση των Τουριστικών Υπηρεσιών και συναφών Δραστηριοτήτων, η οργάνωση τους σε Τουριστικά Πακέτα, ο χρονοπρογραμματισμός συμμετοχής των Συνεργατών και Πελατών σε αυτά, αλλά κυρίως η δόμηση, η άμεση ανάκτηση και η διάθεση των σχετικών πληροφοριών είναι βασικά χαρακτηριστικά της Εφαρμογής.

Μέσω της Εφαρμογής iFlow Tourism Packages and Activities, υποστηρίζεται ο στόχος αύξησης των πωλήσεων μέσω της στοχευμένης προώθησης Πακέτων και Υπηρεσιών, καθώς και η διεύρυνση του Πελατολογίου  της Επιχείρησης με τη χρήση Στατιστικών Στοιχείων και την δημιουργία προφίλ Πελατών. Επιπλέον διασφαλίζεται η μείωση του χρόνου και κόστους διεκπεραίωσης προγραμματισμού των παρεχόμενων Δραστηριοτήτων
και Υπηρεσιών στην Επιχείρηση..
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow HelpDesk Services αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η τυποποιημένη καταγραφή, ταξινόμηση και υποστήριξη (HelpDesk) των Αιτημάτων των Πελατών και Συνεργατών κάθε Επιχείρησης, με παράλληλη παρακολούθηση ανά στάδιο της εξέλιξης αυτών, μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Με την προβλεπόμενη διαδικασία, επιτυγχάνεται ο στόχος του ειδικού Τμήματος HelpDesk, το οποίο αφού καταγράψει τα στοιχεία των αιτημάτων-ερωτημάτων κατά την επικοινωνία του με τους Πελάτες, καλείται να απαντήσει με απλά βήματα, σε όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα-ερωτήματα αυτών, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των Στελεχών των παραγωγικών Τμημάτων του Οργανισμού για την αξιολόγηση και αντιμετώπισή τους.

Σχετικά με την Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Αιτημάτων, η Εφαρμογή iFlow Helpdesk Services, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τη διαχείριση Αιτημάτων και Προβλημάτων, ώστε να αποδίδει άμεσα πρόσβαση στην σχετική πληροφορία και στην διεκπεραίωση αυτών. Επιπλέον εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία σχετικά με το επίπεδο επεξεργασίας Αιτημάτων και εξουσιοδοτημένων Χρηστών. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εξέλιξης των Αιτημάτων, καθώς και των προθεσμιών από την υποβολή αυτών.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow Contacts Management and Workflow αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow, η οποία λειτουργεί καθημερινά με πλήρη αξιοπιστία και ευκολία χρήσης για την παρουσίαση Οργάνωσης Επαφών και Κρατήσεων Στελεχών Διοίκησης και Επικοινωνίας καθώς και Συνεργατών  κάθε Οργανισμού με τους Πελάτες – Συνεργάτες αυτού. Η εποπτική παρουσίαση των Επαφών και Κρατήσεων των Στελεχών του Οργανισμού, η ταξινόμηση αυτών ανά Στέλεχος και Συνεργάτη, αλλά κυρίως η δόμηση και η άμεση ανάκτηση πληροφοριών από την Βάση Δεδομένων, είναι βασικά χαρακτηριστικά της Εφαρμογής.

Η Εφαρμογή iFlow (Contacts Management and Workflow), σε λειτουργική διασύνδεση με την τρέχουσα Έκδοση Οργάνωσης και Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Ατζέντας ενημέρωσης Επαφών και Κρατήσεων, παρέχει πλήρη υποστήριξη στον προγραμματισμό υπηρεσιών και την λειτουργία κάθε Επιχείρησης που προσφέρει προγραμματισμένες υπηρεσίες μέσω επαγγελματικών Επαφών και Κρατήσεων.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης, Οργάνωσης Αλληλογραφίας και Ροής Πληροφοριών Οργανισμών (iFlow Protocol), αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow και λειτουργεί σε ενιαία μορφή ενημέρωσης με άμεση αποθήκευση και ανάκτηση Εγγράφων από τη Βάση Δεδομένων. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης χρέωσης και ροής των Εγγράφων καθώς και των προθεσμιών λήξης της χρέωσης αυτών, “Document Workflow”.

Το iFlow Protocol  λειτουργεί με πλήρη παραμετροποίηση – σύμφωνα με τις ανάγκες που καθορίζονται με τον Φορέα  και αναλύονται από την Εταιρεία μας – και είναι φιλικό προς το χρήστη. Έχει αναπτυχθεί με Εργαλεία και Βάσεις Δεδομένων τρέχουσας τεχνολογίας, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές ασφάλειας των στοιχείων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε Οργανισμού. Η ροή Αλληλογραφίας και η κάθε είδους διακίνηση Εγγράφων, το Πρωτόκολλο, η ταξινόμηση και η αρχειοθέτησή τους αλλά κυρίως η δόμηση και η ανάκτηση πληροφοριών από αυτά, είναι βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος.

Η Εφαρμογή iFlow Protocol έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζεται με κατάλληλο εξοπλισμό (Scanners με ειδικό Λογισμικό λειτουργίας και αυτόματη τροφοδοσία Εντύπων), όπου ‘διαβάζει’ και αρχειοθετεί σε ηλεκτρονική μορφή στη Βάση Δεδομένων, με πλήρη ασφάλεια Έντυπα, Δικαιολογητικά, Εικόνες, Εγκυκλίους και Σχέδια με παράλληλη εμφάνιση, (προεπισκόπηση) αυτών και με αυτόματη σελιδοποίηση σε PDF.

Το iFlow Protocol προσφέρεται ως Εργαλείο καθημερινής εργασίας με πλήρη αξιοπιστία και ευκολία χρήσης.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow Folders (for Marine Insurance & Services), αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η οργάνωση, ηλεκτρονική διαχείριση και τήρηση ροής Φακέλων, Εγγράφων και Εργασιών Information Workflow για Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών στον Κλάδο της Ναυτιλίας.

Με την προτεινόμενη Εφαρμογή παρέχεται σημαντική  υποστήριξη  σε κάθε στάδιο, με βάση την κατανομή και την μαζική αποστολή των παραπάνω στοιχείων μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) σε Πελάτες και Συνεργάτες, με απλά κριτήρια επιλογής.

Ειδικά για τις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών της Ναυτιλίας, σχετικά με τη διαχείριση Φακέλων, Εγγράφων, Συμβάσεων Ασφάλισης, και Επιχειρηματικών πληροφοριών, η παραπάνω Εφαρμογή υποστηρίζει σε ενιαία Βάση Δεδομένων λειτουργίες όπως η διαχείριση Μητρώων Πλοίων, Συμβολαίων Πελατών και Συνεργατών, σε άμεση σύνδεση με Φακέλους, Ασφαλιστήρια, Επιθεωρήσεις, Πιστοποιήσεις, Εκθέσεις και αποδίδει ενιαία πρόσβαση στην πληροφορία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον η  Εφαρμογή έχει ήδη μεταφρασθεί και διατίθεται πλέον σε Αγγλική έκδοση, παράλληλα με την τρέχουσα Ελληνική.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή iFlow Project Management, αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος iFlow και αντικείμενο της είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ένα Σύστημα Δυναμικής Διαχείρισης – Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Φακέλων & Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Ροής Πληροφοριών “Information Workflow”  Οργανισμών και Επιχειρήσεων.  Παράλληλα η Εφαρμογή υποστηρίζει τις λειτουργικές διαδικασίες κάθε σύγχρονου  Οργανισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της ροής εξέλιξης των Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών με χρήση τυποποιημένων στοιχείων επιλογής, γεγονός το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση των υπηρεσιών του Οργανισμού.

Η Εφαρμογή  iFlow Projects Management, παρέχει πλήρη καταγραφή και ταξινόμηση στοιχείων Έργων και Υπηρεσιών για την υποστήριξη ενός Ενιαίου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, καθώς και  ολοκληρωμένη λειτουργική ροή στην Ηλεκτρονική Διαχείριση των Φακέλων Έργων και σχετικών Υπηρεσιών. Η Εφαρμογή υποστηρίζεται με κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος ‘διαβάζει’ και αρχειοθετεί σε ηλεκτρονική μορφή στη Βάση Δεδομένων, με πλήρη ασφάλεια Συμβάσεις, Έντυπα, Παραστατικά, Εικόνες, Μελέτες και Σχέδια, ώστε να διασφαλίζει την ενιαία πληροφόρηση σε όλα τα Στάδια εξέλιξης των Έργων και Υπηρεσιών που υλοποιούνται από τα Τμήματα του Οργανισμού.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow Citizens Support αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η τεκμηριωμένη καταγραφή, αξιολόγηση και έγκυρη υποστήριξη των Αιτημάτων Ομάδων Πολιτών και Επιχειρήσεων (πχ. Κλάδων Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Επαγγελματικές Εκδηλώσεις, Εκθέσεις,  Συνέδρια Ομάδων Πολιτών κλπ.) σχετικά με παρεχόμενες Υπηρεσίες Οργανισμών με παράλληλη παρακολούθηση της εξέλιξης των σχετικών Ενεργειών ανά Στάδιο. 

Επιπλέον, η Εφαρμογή iFlow Citizens Support στοχεύει στην εξυπηρέτηση των Μελών και Συνεργατών του Οργανισμού, με την παροχή σε άμεσο χρόνο, με απλά βήματα σημαντικών και χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων τους. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εξέλιξης των Αιτημάτων, καθώς και των προθεσμιών από την υποβολή αυτών. Έτσι με τις παρεχόμενες σε τεκμηριωμένη βάση, πληροφορίες και τις αντίστοιχες σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αναμονής και βελτιώνεται η ποιότητα συναλλαγών τους με τον Οργανισμό.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή iFlow Press Office, αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος iFlow και αντικείμενο της είναι η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, με παράλληλη αποδελτίωση και συνοπτική παρουσίαση ημερολογιακά των παραπάνω στοιχείων. Επιπλέον παρέχεται η εποπτική παρουσίαση των επαγγελματικών Συναντήσεων και Επαφών Στελεχών του Οργανισμού, με ταυτόχρονη αποστολή των ηλεκτρονικών Εγγράφων στους αποδέκτες μέσω e-mail.

Επιπλέον υποστηρίζεται λειτουργικά η οργάνωση ολοκληρωμένης διαδικασίας προβολής των παρεχόμενων υπηρεσιών ενημέρωσης, η οποία στοχεύει  σε μια ενιαία μεθοδολογία οργάνωσης υλικού και προβολής, που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη, καθώς προβλέπεται να αυξήσει καθοριστικά την ποιότητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών και την αξιοπιστία του Οργανισμού.

Παράλληλα διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η προβολή δραστηριοτήτων του Οργανισμού και επιπλέον παρέχεται σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με βάση την επικοινωνία και την άμεση ενημέρωση για το συνολικό έργο αυτού.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος