Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων

  • Κατηγοριοποίηση είδους Εγγράφου και ενεργειών επί αυτού
  • Διαχείριση εργασιών σάρωσης Εγγράφων και οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων
  • Τυποποιημένη κωδικοποίηση των Εγγράφων, με σκοπό τον εμπλουτισμό του ηλεκτρονικού Εγγράφου με μεταδεδομένα (Metadata)
  • Ασφαλής αποθήκευση εντός Φακέλου στη Βάση Δεδομένων
  • Άμεση αναζήτηση και ανάκτηση, με δυνατότητα εντοπισμού κειμένου εντός του Ηλεκτρονικού Εγγράφου