Το i-Flow είναι ένα καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Οργάνωσης και ροής Επιχειρηματικών Πληροφοριών (Business Content and Information Workflow). Το Σύστημα λειτουργεί σε σύγχρονο, ασφαλές δικτυακό και διαδικτυακό περιβάλλον, αξιοποιώντας συστηματικά τα τρέχουσας τεχνολογίας εργαλεία της Oracle, υποστηρίζοντας με πλήρη παραμετροποίηση το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών των τμημάτων κάθε Επιχείρησης-Οργανισμού. Επιπλέον το i-Flow εξασφαλίζει, τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των επιμέρους εφαρμογών του, καθώς και τη συνεχή βελτιστοποίηση αυτών.

 


Προϊόντα Συστήματος i-Flow


Sun Sun Sun Sun Sun Sun

 

Η Εφαρμογή i-Flow Folders (Marine Information Workflow) αποτελεί ειδική ενότητα του Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η οργάνωση, ηλεκτρονική διαχείριση και τήρηση ροής Φακέλων, Μητρώων, Εγγράφων, e-mails & attachments, για Επιχειρήσεις Ναυτιλιακών Υπηρεσιών.

Ειδικά για τις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών στον κλάδο της Ναυτιλίας, που διαχειρίζονται και ταξινομούν καθημερινά μεγάλο όγκο πληροφοριών (Εγγράφων, e-mails κλπ) και απαιτείται σε άμεσο χρόνο, η τεκμηριωμένη οργάνωσή τους σε ενιαίες λειτουργικές οντότητες, η Εφαρμογή διασφαλίζει την αποτελεσματική ενημέρωση, “Information Workflow” με εγκυρότητα σε καθημερινή βάση.

Για τις Επιχειρήσεις Ναυτιλιακών Υπηρεσιών, σχετικά με τη διαχείριση ροής Επιχειρηματικών πληροφοριών, η Εφαρμογή υποστηρίζει σε ενιαία Βάση Δεδομένων σημαντικές λειτουργίες ταξινόμησης και διαχείρισης του περιεχομένου των συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, σε τυποποιημένη μορφή.

Επιπλέον η διαχείριση Μητρώων Πλοίων, Συμβολαίων Πελατών και Συνεργατών, σε άμεση σύνδεση με Ηλεκτρονικούς Φακέλους Συμβάσεων, Ασφαλιστηρίων, Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων, Εγγράφων και e-mails, αποδίδει μέσω της Εφαρμογής, ενιαία πρόσβαση στην πληροφορία που υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η Εφαρμογή έχει αναπτυχθεί ώστε να λειτουργεί παράλληλα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow Folders (Marine Insurance & Services) αποτελεί ειδική ενότητα του Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η οργάνωση, ηλεκτρονική διαχείριση και τήρηση ροής Φακέλων, Μητρώων, Συμβολαίων, Εγγράφων, e-mails & attachments για Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.

Ειδικά για τις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών στον κλάδο της Ναυτιλίας, που διαχειρίζονται και ταξινομούν καθημερινά μεγάλο όγκο Επιχειρηματικών πληροφοριών (Εγγράφων, e-mails κλπ) και απαιτείται σε άμεσο χρόνο, η τεκμηριωμένη οργάνωσή τους σε ενιαίες λειτουργικές οντότητες, η Εφαρμογή διασφαλίζει την αποτελεσματική ενημέρωση “Information Workflow”, με εγκυρότητα σε καθημερινή βάση.

Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών, σχετικά με τη διαχείριση ροής Επιχειρηματικών πληροφοριών, η Εφαρμογή υποστηρίζει σε ενιαία Βάση Δεδομένων σημαντικές λειτουργίες ταξινόμησης και διαχείρισης περιεχομένου των συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, σε τυποποιημένη μορφή.

Επιπλέον η διαχείριση Μητρώων Πλοίων, Συμβολαίων Πελατών και Συνεργατών, σε άμεση σύνδεση με Ηλεκτρονικούς Φακέλους Ασφαλιστηρίων, Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων, Εκθέσεων, Αποζημιώσεων, Εγγράφων και e-mails, αποδίδει μέσω της Εφαρμογής, ενιαία πρόσβαση στην πληροφορία που υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η Εφαρμογή έχει αναπτυχθεί ώστε να λειτουργεί παράλληλα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow Folders (Drug Testing Services) αποτελεί ειδική ενότητα του Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η Ηλεκτρονική Διαχείριση Φακέλων, Μητρώων, Εγγράφων, e-mails & attachments, σχετικά με την παρακολούθηση στοιχείων Διαγνωστικών Μετρήσεων και Ελέγχων Πληρωμάτων Πλοίων.

Η παρακολούθηση της ροής Ενεργειών, η οργάνωση των Φακέλων με στοιχεία Διαγνωστικών Μετρήσεων και Ελέγχων Πληρωμάτων Πλοίων, σε διασύνδεση με τα Μητρώα Πελατών και Συνεργατών, η κάθε είδους διακίνηση – κοινοποίηση των σχετικών Εγγράφων και Εργασιών “Information Workflow”, αποτελούν ενδεικτικά χαρακτηριστικά της Εφαρμογής για την υποστήριξη των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών στον κλάδο της Ναυτιλίας.

Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών, που διαχειρίζονται και ταξινομούν καθημερινά μεγάλο όγκο πληροφοριών (Εγγράφων, e-mails κλπ) και απαιτείται σε άμεσο χρόνο, η τεκμηριωμένη οργάνωσή τους σε λειτουργικές οντότητες, διασφαλίζεται σε ενιαία Βάση Δεδομένων η έγκυρη ταξινόμηση, και διαχείριση περιεχομένου των συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, σε τυποποιημένη μορφή.

Επιπλέον η διαχείριση Μητρώων Πληρωμάτων, Πλοίων, Διαγνωστικών Μετρήσεων, Πιστοποιήσεων Πληρωμάτων, Πελατών και Συνεργατών, σε άμεση σύνδεση με Ηλεκτρονικούς Φακέλους, αποδίδει με πλήρη εγκυρότητα μέσω της Εφαρμογής, ενιαία πρόσβαση στην πληροφορία που υπάρχει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η Εφαρμογή έχει αναπτυχθεί ώστε να λειτουργεί παράλληλα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow HelpDesk Services αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η τυποποιημένη καταγραφή, ταξινόμηση και υποστήριξη (HelpDesk) των Αιτημάτων των Πελατών και Συνεργατών κάθε Επιχείρησης, με παράλληλη παρακολούθηση ανά στάδιο της εξέλιξης αυτών, μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails & attachments).

Με την προβλεπόμενη διαδικασία, επιτυγχάνεται ο στόχος του ειδικού Τμήματος HelpDesk, το οποίο αφού καταγράψει τα στοιχεία των αιτημάτων-ερωτημάτων κατά την επικοινωνία του με τους Πελάτες, καλείται να απαντήσει με απλά βήματα, σε όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα-ερωτήματα αυτών, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των Στελεχών των παραγωγικών Τμημάτων του Οργανισμού για την αξιολόγηση και αντιμετώπισή τους.

Σχετικά με την Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Αιτημάτων, η Εφαρμογή i-Flow Helpdesk Services, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τη διαχείριση Αιτημάτων και Προβλημάτων, ώστε να αποδίδει άμεσα πρόσβαση στην σχετική πληροφορία και στην διεκπεραίωση αυτών. Επιπλέον εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία σχετικά με το επίπεδο επεξεργασίας Αιτημάτων και εξουσιοδοτημένων Χρηστών. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εξέλιξης των Αιτημάτων, καθώς και των προθεσμιών από την υποβολή αυτών.

Ειδικά για Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, που διαχειρίζονται και ταξινομούν καθημερινά μεγάλο όγκο Αιτημάτων, Ερωτημάτων και απαιτείται σε άμεσο χρόνο, η τεκμηριωμένη οργάνωση και κατανομή τους σε ενιαίες λειτουργικές οντότητες, διασφαλίζεται η αποτελεσματική υποστήριξη με εγκυρότητα σε καθημερινή βάση.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow Citizens Support αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η τεκμηριωμένη καταγραφή, αξιολόγηση και έγκυρη υποστήριξη των Αιτημάτων Ομάδων Πολιτών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων (πχ. Κλάδων Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Επαγγελματικές Εκδηλώσεις, Εκθέσεις, Συνέδρια Ομάδων Πολιτών κλπ.), σχετικά με παρεχόμενες Υπηρεσίες Οργανισμών με παράλληλη παρακολούθηση της εξέλιξης των σχετικών Ενεργειών ανά Στάδιο.

Επιπλέον, η Εφαρμογή i-Flow Citizens Support στοχεύει στην εξυπηρέτηση των Μελών και Συνεργατών του Οργανισμού, με την παροχή σε άμεσο χρόνο, με απλά βήματα σημαντικών και χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων τους. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εξέλιξης των Αιτημάτων, καθώς και των προθεσμιών από την υποβολή αυτών. Έτσι με τις παρεχόμενες σε τεκμηριωμένη βάση, πληροφορίες και τις αντίστοιχες σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος αναμονής και βελτιώνεται η ποιότητα συναλλαγών τους με τον Οργανισμό.

Ειδικά για Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών, που διαχειρίζονται και ταξινομούν καθημερινά μεγάλο όγκο Αιτημάτων, Ερωτημάτων και απαιτείται σε άμεσο χρόνο, η τεκμηριωμένη οργάνωση και κατανομή τους σε ενιαίες λειτουργικές οντότητες, διασφαλίζεται η αποτελεσματική υποστήριξη με εγκυρότητα σε καθημερινή βάση.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης, Οργάνωσης Αλληλογραφίας και Ροής Πληροφοριών Οργανισμών (iFlow Protocol) αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow και λειτουργεί σε ενιαία μορφή ενημέρωσης με άμεση αποθήκευση και ανάκτηση Εγγράφων από τη Βάση Δεδομένων. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης χρέωσης και ροής των Εγγράφων καθώς και των προθεσμιών λήξης της χρέωσης αυτών, “Document Workflow”.

Το i-Flow Protocol λειτουργεί με πλήρη παραμετροποίηση – σύμφωνα με τις ανάγκες που καθορίζονται με τον Φορέα και αναλύονται από την Εταιρεία μας – και είναι φιλικό προς το χρήστη. Έχει αναπτυχθεί με Εργαλεία και Βάσεις Δεδομένων τρέχουσας τεχνολογίας, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνικές ασφάλειας των στοιχείων, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε Οργανισμού. Η ροή Αλληλογραφίας και η κάθε είδους διακίνηση Εγγράφων, το Πρωτόκολλο, η ταξινόμηση και η αρχειοθέτησή τους αλλά κυρίως η δόμηση και η ανάκτηση πληροφοριών από αυτά, είναι βασικά χαρακτηριστικά του Συστήματος.

Η Εφαρμογή i-Flow Protocol έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζεται με κατάλληλο εξοπλισμό (Scanners με ειδικό Λογισμικό λειτουργίας και αυτόματη τροφοδοσία Εντύπων), όπου ‘διαβάζει’ και αρχειοθετεί σε ηλεκτρονική μορφή στη Βάση Δεδομένων, με πλήρη ασφάλεια Έντυπα, Δικαιολογητικά, Εικόνες, Εγκυκλίους και Σχέδια με παράλληλη εμφάνιση, (προεπισκόπηση) αυτών και με αυτόματη σελιδοποίηση σε PDF.

Το i-Flow Protocol προσφέρεται ως Εργαλείο καθημερινής εργασίας με πλήρη αξιοπιστία και ευκολία χρήσης, για κάθε σύγχρονη Επιχείρηση και Οργανισμό.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή iFlow Press Office αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow και αντικείμενό της είναι η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, η άμεση προβολή των Δελτίων Τύπου, Προβολών και Ανακοινώσεων, με παράλληλη αποδελτίωση και συνοπτική παρουσίαση ημερολογιακά των παραπάνω στοιχείων. Επιπλέον παρέχεται η εποπτική παρουσίαση των επαγγελματικών Συναντήσεων και Επαφών Στελεχών του Οργανισμού, με ταυτόχρονη αποστολή των ηλεκτρονικών Εγγράφων στους αποδέκτες μέσω e-mails & attachments.

Επιπλέον, μέσω της Εφαρμογής υποστηρίζεται λειτουργικά η οργάνωση ολοκληρωμένης διαδικασίας προβολής των παρεχόμενων υπηρεσιών ενημέρωσης, η οποία στοχεύει σε μια ενιαία μεθοδολογία οργάνωσης και προβολής υλικού, η οποία θα επιφέρει σημαντικά οφέλη, καθώς προβλέπεται να αυξήσει καθοριστικά την τις ανταποδοτικές υπηρεσίες και την αξιοπιστία του Οργανισμού.

Παράλληλα διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η προβολή δραστηριοτήτων της Επιχείρησης και επιπλέον παρέχεται σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με βάση την επικοινωνία και την άμεση ενημέρωση για το συνολικό έργο αυτής.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή iFlow Project Management αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ένα Σύστημα Δυναμικής Διαχείρισης – Παρακολούθησης Ηλεκτρονικών Φακέλων & Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Ροής Πληροφοριών “Information Workflow” Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Παράλληλα η Εφαρμογή υποστηρίζει τις λειτουργικές διαδικασίες κάθε σύγχρονου Οργανισμού όσον αφορά την παρακολούθηση της ροής εξέλιξης των Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών με χρήση τυποποιημένων στοιχείων επιλογής, γεγονός το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση των υπηρεσιών του Οργανισμού.

Η Εφαρμογή i-Flow Projects Management παρέχει πλήρη καταγραφή και ταξινόμηση στοιχείων Έργων και Υπηρεσιών για την υποστήριξη ενός Ενιαίου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας, καθώς και ολοκληρωμένη λειτουργική ροή στην Ηλεκτρονική Διαχείριση των Φακέλων Έργων και σχετικών Υπηρεσιών. Η Εφαρμογή υποστηρίζεται με κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος ‘διαβάζει’ και αρχειοθετεί σε ηλεκτρονική μορφή στη Βάση Δεδομένων, με πλήρη ασφάλεια Συμβάσεις, Έντυπα, Παραστατικά, Εικόνες, Μελέτες και Σχέδια, ώστε να διασφαλίζει την ενιαία πληροφόρηση σε όλα τα Στάδια εξέλιξης των Έργων και Υπηρεσιών που υλοποιούνται από τα Τμήματα του Οργανισμού.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow Contacts Management and Workflow αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow, η οποία λειτουργεί καθημερινά με πλήρη αξιοπιστία και ευκολία χρήσης για την παρουσίαση Οργάνωσης Επαφών και Κρατήσεων Στελεχών Διοίκησης και Επικοινωνίας καθώς και Συνεργατών κάθε Οργανισμού με τους Πελάτες – Συνεργάτες αυτού.

Η εποπτική παρουσίαση των Επαφών και Κρατήσεων των Στελεχών του Οργανισμού, η ταξινόμηση αυτών ανά Στέλεχος και Συνεργάτη, αλλά κυρίως η δόμηση και η άμεση ανάκτηση πληροφοριών από την Βάση Δεδομένων, είναι βασικά χαρακτηριστικά της Εφαρμογής.

Η Εφαρμογή i-Flow (Contacts Management and Workflow), σε λειτουργική διασύνδεση με την τρέχουσα Έκδοση Οργάνωσης και Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Ατζέντας ενημέρωσης Επαφών και Κρατήσεων, παρέχει πλήρη υποστήριξη στον προγραμματισμό υπηρεσιών και την λειτουργία κάθε σύγχρονης Επιχείρησης.

Παράλληλα μέσω της Εφαρμογής προσφέρονται προγραμματισμένες υπηρεσίες μέσω επαγγελματικών Επαφών και Κρατήσεων, με παράλληλη οργάνωση και κατανομή της Επιχειρηματικής πληροφορίας στη Βάση Δεδομένων.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow Tourism Packages and Activities ως ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow αποτελεί μία αξιόπιστη, εύχρηστη και διαδραστική λύση Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τουριστικών Προγραμμάτων και παράλληλων Δραστηριοτήτων Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε Βάσεις Δεδομένων τρέχουσας τεχνολογίας. Η εποπτική παρακολούθηση και προώθηση των Τουριστικών Υπηρεσιών και συναφών Δραστηριοτήτων, η οργάνωση τους σε Τουριστικά Πακέτα, ο χρονοπρογραμματισμός συμμετοχής των Συνεργατών και Πελατών σε αυτά, αλλά κυρίως η δόμηση, η άμεση ανάκτηση και η διάθεση των σχετικών πληροφοριών είναι βασικά χαρακτηριστικά της Εφαρμογής.

Μέσω της Εφαρμογής i-Flow Tourism Packages and Activities, υποστηρίζεται ο στόχος αύξησης των πωλήσεων μέσω της στοχευμένης προώθησης Πακέτων και Υπηρεσιών, καθώς και η διεύρυνση του Πελατολογίου της Επιχείρησης με τη χρήση εποπτικών Στατιστικών Στοιχείων και την δημιουργία προφίλ Πελατών. Επιπλέον διασφαλίζεται η μείωση του χρόνου και κόστους διεκπεραίωσης προγραμματισμού των παρεχόμενων Δραστηριοτήτων και Υπηρεσιών στην Επιχείρηση.

Η παρακολούθηση, προβολή και προώθηση των Τουριστικών Υπηρεσιών και συναφών Δραστηριοτήτων, η οργάνωση τους σε Τουριστικά Πακέτα, ο χρονοπρογραμματισμός συμμετοχής των Συνεργατών και Πελατών σε αυτά, αλλά κυρίως η δόμηση, η ταξινόμηση, η άμεση ανάκτηση και η διάθεση των σχετικών πληροφοριών είναι βασικά χαρακτηριστικά της Εφαρμογής.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος