Το i-Flow είναι ένα καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου, Οργάνωσης και ροής Επιχειρηματικών Πληροφοριών (Business Content and Information Workflow). Το Σύστημα λειτουργεί σε σύγχρονο, ασφαλές δικτυακό και διαδικτυακό περιβάλλον, αξιοποιώντας συστηματικά τα τρέχουσας τεχνολογίας εργαλεία της Oracle, υποστηρίζοντας με πλήρη παραμετροποίηση το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών των τμημάτων κάθε Επιχείρησης-Οργανισμού. Επιπλέον το i-Flow εξασφαλίζει, τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των επιμέρους εφαρμογών του, καθώς και τη συνεχή βελτιστοποίηση αυτών.

 


Προϊόντα Συστήματος i-Flow


Sun Sun Sun Sun Sun Sun

 

Η Εφαρμογή i-Flow Folders ( Marine Information Workflow αποτελεί ειδική ενότητα του Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η οργάνωση, ηλεκτρονική διαχείριση και τήρηση ροής Φακέλων, Μητρώων, Εγγράφων, e-mails & attachments, για Επιχειρήσεις Ναυτιλιακών Υπηρεσιών.

Ειδικά για τις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών στον κλάδο της Ναυτιλίας, που διαχειρίζονται και ταξινομούν καθημερινά μεγάλο όγκο πληροφοριών (Εγγράφων, e-mails κλπ) και απαιτείται σε άμεσο χρόνο, η τεκμηριωμένη οργάνωσή τους σε ενιαίες λειτουργικές οντότητες, η Εφαρμογή διασφαλίζει την αποτελεσματική ενημέρωση, “Information Workflow” με εγκυρότητα σε καθημερινή βάση.

Για τις Επιχειρήσεις Ναυτιλιακών Υπηρεσιών, σχετικά με τη διαχείριση ροής Επιχειρηματικών πληροφοριών, η Εφαρμογή υποστηρίζει σε ενιαία Βάση Δεδομένων σημαντικές λειτουργίες ταξινόμησης και διαχείρισης του περιεχομένου των συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, σε τυποποιημένη μορφή.

Επιπλέον η διαχείριση Μητρώων Πλοίων, Συμβολαίων Πελατών και Συνεργατών, σε άμεση σύνδεση με Ηλεκτρονικούς Φακέλους Συμβάσεων, Ασφαλιστηρίων, Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων, Εγγράφων και e-mails, αποδίδει μέσω της Εφαρμογής, ενιαία πρόσβαση στην πληροφορία που υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η Εφαρμογή έχει αναπτυχθεί ώστε να λειτουργεί παράλληλα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow Folders ( Marine Insurance & Services αποτελεί ειδική ενότητα του Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η οργάνωση, ηλεκτρονική διαχείριση και τήρηση ροής Φακέλων, Μητρώων, Συμβολαίων, Εγγράφων, e-mails & attachments για Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.

Ειδικά για τις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών στον κλάδο της Ναυτιλίας, που διαχειρίζονται και ταξινομούν καθημερινά μεγάλο όγκο Επιχειρηματικών πληροφοριών (Εγγράφων, e-mails κλπ) και απαιτείται σε άμεσο χρόνο, η τεκμηριωμένη οργάνωσή τους σε ενιαίες λειτουργικές οντότητες, η Εφαρμογή διασφαλίζει την αποτελεσματική ενημέρωση “Information Workflow”, με εγκυρότητα σε καθημερινή βάση.

Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών, σχετικά με τη διαχείριση ροής Επιχειρηματικών πληροφοριών, η Εφαρμογή υποστηρίζει σε ενιαία Βάση Δεδομένων σημαντικές λειτουργίες ταξινόμησης και διαχείρισης περιεχομένου των συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, σε τυποποιημένη μορφή.

Επιπλέον η διαχείριση Μητρώων Πλοίων, Συμβολαίων Πελατών και Συνεργατών, σε άμεση σύνδεση με Ηλεκτρονικούς Φακέλους Ασφαλιστηρίων, Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων, Εκθέσεων, Αποζημιώσεων, Εγγράφων και e-mails, αποδίδει μέσω της Εφαρμογής, ενιαία πρόσβαση στην πληροφορία που υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η Εφαρμογή έχει αναπτυχθεί ώστε να λειτουργεί παράλληλα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow Folders ( Drug Testing Services αποτελεί ειδική ενότητα του Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η Ηλεκτρονική Διαχείριση Φακέλων, Μητρώων, Εγγράφων, e-mails & attachments, σχετικά με την παρακολούθηση στοιχείων Διαγνωστικών Μετρήσεων και Ελέγχων Πληρωμάτων Πλοίων.

Η παρακολούθηση της ροής Ενεργειών, η οργάνωση των Φακέλων με στοιχεία Διαγνωστικών Μετρήσεων και Ελέγχων Πληρωμάτων Πλοίων, σε διασύνδεση με τα Μητρώα Πελατών και Συνεργατών, η κάθε είδους διακίνηση – κοινοποίηση των σχετικών Εγγράφων και Εργασιών “Information Workflow”, αποτελούν ενδεικτικά χαρακτηριστικά της Εφαρμογής για την υποστήριξη των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών στον κλάδο της Ναυτιλίας.

Για τις Επιχειρήσεις Παροχής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών, που διαχειρίζονται και ταξινομούν καθημερινά μεγάλο όγκο πληροφοριών (Εγγράφων, e-mails κλπ) και απαιτείται σε άμεσο χρόνο, η τεκμηριωμένη οργάνωσή τους σε λειτουργικές οντότητες, διασφαλίζεται σε ενιαία Βάση Δεδομένων η έγκυρη ταξινόμηση, και διαχείριση περιεχομένου των συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, σε τυποποιημένη μορφή.

Επιπλέον η διαχείριση Μητρώων Πληρωμάτων, Πλοίων, Διαγνωστικών Μετρήσεων, Πιστοποιήσεων Πληρωμάτων, Πελατών και Συνεργατών, σε άμεση σύνδεση με Ηλεκτρονικούς Φακέλους, αποδίδει με πλήρη εγκυρότητα μέσω της Εφαρμογής, ενιαία πρόσβαση στην πληροφορία που υπάρχει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Η Εφαρμογή έχει αναπτυχθεί ώστε να λειτουργεί παράλληλα στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος

Η Εφαρμογή i-Flow HelpDesk Services αποτελεί ειδική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος i-Flow και αντικείμενο της είναι η τυποποιημένη καταγραφή, ταξινόμηση και υποστήριξη (HelpDesk) των Αιτημάτων των Πελατών και Συνεργατών κάθε Επιχείρησης, με παράλληλη παρακολούθηση ανά στάδιο της εξέλιξης αυτών, μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails & attachments).

Με την προβλεπόμενη διαδικασία, επιτυγχάνεται ο στόχος του ειδικού Τμήματος HelpDesk, το οποίο αφού καταγράψει τα στοιχεία των αιτημάτων-ερωτημάτων κατά την επικοινωνία του με τους Πελάτες, καλείται να απαντήσει με απλά βήματα, σε όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα-ερωτήματα αυτών, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των Στελεχών των παραγωγικών Τμημάτων του Οργανισμού για την αξιολόγηση και αντιμετώπισή τους.

Σχετικά με την Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Αιτημάτων, η Εφαρμογή i-Flow Helpdesk Services, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τη διαχείριση Αιτημάτων και Προβλημάτων, ώστε να αποδίδει άμεσα πρόσβαση στην σχετική πληροφορία και στην διεκπεραίωση αυτών. Επιπλέον εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία σχετικά με το επίπεδο επεξεργασίας Αιτημάτων και εξουσιοδοτημένων Χρηστών. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εξέλιξης των Αιτημάτων, καθώς και των προθεσμιών από την υποβολή αυτών.

Ειδικά για Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, που διαχειρίζονται και ταξινομούν καθημερινά μεγάλο όγκο Αιτημάτων, Ερωτημάτων και απαιτείται σε άμεσο χρόνο, η τεκμηριωμένη οργάνωση και κατανομή τους σε ενιαίες λειτουργικές οντότητες, διασφαλίζεται η αποτελεσματική υποστήριξη με εγκυρότητα σε καθημερινή βάση.
Προβολή παρουσίασης προϊόντος